Huishoudelijk reglement praktijk Fysio van der Linden

Huisregels

 • Gebruik van oefenzaal geschiedt uitsluitend volgens afspraak.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan. Huisdieren zijn ook niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk-, en oefenruimte te ontzeggen.

Behandelvoorwaarden:

 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode kan gerapporteerd worden aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
 • Patiënt/ouders patiënt zijn akkoord gegaan met het uitvoeren van lichamelijk onderzoek.
 • Patiënt/ouders van patiënt gaan akkoord met het voorgesteld behandelplan.

Privacy:

 • Aan uw privacy hechten wij waarde. Deze wordt gewaarborgd volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast heeft elke bij ons werkzame fysiotherapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden. U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonlijk dossier. Uw gegevens worden bewaard door gebruik te maken van alle nodige veiligheidsmaatregelen. Verder voldoen wij aan de Nederlandse Wet- en Regelgeving (wet BIG) en ingeschreven in het CKR van het KNGF.

Klachten:

 • Voor vragen, onduidelijkheden of klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut, de assistente of de praktijkhouder.
 • Wij beschikken over een vastgestelde `klachtenprocedure. Deze is te allen tijde opvraagbaar.

Betalingsvoorwaarden:

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/ouders van patiënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Deze niet geleverde zorg wordt niet in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar, maar bij de patiënt/ouders van patiënt zelf en bedraagt 75 % van het geldend tarief.
 • Indien de patiënt verzekerd is bij een gecontracteerde zorgverzekering en de verleende zorg valt onder de vergoeding van de zorgverzekering, dan zullen de facturen door de fysiotherapeut direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden.
 • Geleverde zorg welke niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar valt wordt bij de patiënt/ouders van de patiënt zelf in rekening gebracht.
 • De patiënt/ouder van de patiënt is te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het nagaan van zijn vergoedingen voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie/ kinderbekkenfysiotherapie/oedeemtherapie en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging. Meerdere fysiotherapeutische behandelingen op 1 dag worden niet vergoed.
 • Nota’s worden per email verstuurd. Dit betreft alleen nota’s die niet door de verzekering worden vergoed.
 • Betalingen voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum. Verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/ouders van de patiënt.
 • Informatie over tarieven en betalingsvoorwaarden kunt op terugvinden op onze site https://fysiovanderlinden.nl of in de praktijk.
 • Voor het gebruik van de echografie/uroflowmetrie/emg binnen het incotraject van 3 maanden zal een eenmalige bijdrage worden gevraagd van € 55 waar u een nota voor zult ontvangen.

Kwaliteit

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut. Onze praktijk neemt daarom deel aan een verplicht onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. Qualizorg ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

U ontvangt na uw behandeling een e-mail van Qualizorg (uit naam van onze praktijk) met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Wij zouden uw deelname zeer op prijs stellen.

Wij als fysiotherapie praktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

AfsprakenApp

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.